WYKŁADY Z OPTYKI ATOMOWEJ WE WROCŁAWIU, STYCZEŃ 2009, PLAC MAKSA BORNA 9


9 stycznia 2009
12:15
Seminarium IFT
sala 422

Dr hab. Krzysztof Franciszek Sacha
Kondensat Bosego-Einsteina okiem teoretyka

Slajdy z wykładu w formacie pdf (1 MB)
Film z wykładu w formacie wmv (257 MB)
W trakcie wykładu omówione zostaną podstawowe metody stosowane do opisu kondensatu Bosego-Eisteina w zimnych gazach atomowych. Przedstawię również szereg przykładów ilustrujących jakie efekty fizyczne można w zimnych gazach atomowych realizować i badać. W ostatniej części wykładu skoncentruję się nad problemem pojedynczych pomiarów w przypadku układu N ciał.

Dr Sacha jest pracownikiem Zakładu Optyki Atomowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorem wielu publikacji dotyczących kondensacji Bosego-Einsteina.
16 stycznia 2009
12:15
Sala im. Jana Rzewuskiego
Łączone Seminarium PTF+IFD+IFT

Prof. Wojciech Gawlik
Najniższe temperatury we Wszechświecie

Slajdy z wykładu w formacie ppt (3 MB)
Film z wykładu w formacie wmv (250 MB) (przepraszamy Wykładowcę za niedoskonałość techniczną nagrania)
W wykładzie wprowadzone będą podstawowe informacje dotyczące optycznych metod uzyskiwania najniższych temperatur oraz najważniejsze charakterystyki materii w temperaturach bliskich zera bezwzględnego. Będą omówione techniki doświadczeń z materią w ultra-niskich temperaturach, wytwarzania tzw. sieci optycznych oraz otrzymywania i badania kondensatów Bosego-Einsteina a także ich niezwykłe własności. W wykładzie będą też zaprezentowane najnowsze wyniki prac nad kondensatem prowadzonych w Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w Toruniu.

Profesor Gawlik jest kierownikiem Zakładu Fotoniki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2007 kierowany przez niego zespół wytworzył – w Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w Toruniu – pierwszy w Polsce kondensat Bosego-Einsteina.
23 stycznia 2009
12:15
Łączone Seminarium PTF+IFD+IFT
Sala im. Jana Rzewuskiego

Dr Dariusz Dziczek
(1) Kontrola nad powolnymi impulsami światła
Prof. Stanisław Chwirot
(2) Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej

Slajdy z wykładów w formacie pdf
(1) dr D. Dziczek – wersja slajdów z dopisanymi objaśnieniami (2 MB)
(2) prof. S. Chwirot (1 MB)
Film z wykładu w formacie wmv (1+2) (483 MB) (przepraszamy Wykładowców za niedoskonałość techniczną nagrania)
(1) W trakcie wykładu przedstawione zostaną wyniki eksperymentów nad propagacją impulsów światła w ośrodkach z elektromagnetycznie indukowaną przezroczystością (ang. Electromagnetically Induced Transparency – EIT) przeprowadzonych w Krajowym Laboratorium FAMO w Toruniu. W nieco specyficznych, choć niezbyt trudnych do uzyskania warunkach, możliwa jest dwuparametrowa kontrola nad impulsami światła laserowego biegnącymi (lub może lepiej: "pełznącymi") w ośrodku EIT. Efekty kontroli są szczególnie wyraźne w sytuacji, gdy impulsy wchodzące do ośrodka są wystarczająco krótkie. W takich okolicznościach impulsy wychodzące z ośrodka mają bardzo interesujące i (jak dotąd) zagadkowe charakterystyki czasowe.

Dr Dziczek jest pracownikiem Zakładu Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Profesor Chwirot jest kierownikiem Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej. KL FAMO jest ogólnopolską międzyuczelnianą jednostką badawczą utworzoną w celu umożliwienia prowadzenia w Polsce doświadczalnych badań na światowym poziomie z zakresu fizyki atomowej, molekularnej i optycznej.
Powrót do strony głównej